Dette kalder Luhmann for generalisering

25. maj 2010

Overskriften er et citat fra ”Kommunikation i distribuerede sociale systemer”, forfattet af Jonas Andersen.

Hvad er så ”dette”, som Luhmann kalder for generalisering?

Mening virker således som en slags forventningshorisont, som indskrænker antallet af mulige hændelser til et mindre antal sandsynlige eller meningsfulde hændelser ud fra hvilke en del aktualiseres, altså rent faktisk finder sted.

Jonas Andersen er i øvrigt også medforfatter af:

Bluffer’s guide til Luhmann

Her kan du læse:

hvordan du vinder diskussionen og æren som Luhmann-ekspert med de 7 sikre systemteoretiske bluffs

Om der er andet end bluff, at lære af Luhmann, tvivler jeg på…

Reklamer

Både symbolsk vold og sprezzatura er knyttet til allerede etablerede grupper i samfundet og gruppens generaliserende tankegang

24. maj 2010

Overskriften er citeret fra: ”Succesfulde etniske minoritetskvinder i Danmark – hvad menes med succes”; en artikel på:

Forbindelser – et tidsskrift om kulturel mangfoldighed

“symbolsk vold” er den franske sociolog Pierre Bourdieus udtryk for, hvad Poul Nyrup Rasmussen kaldte ”holdningsbearbejdelse”, mens ”sprezzatura” er den danske antropolog Cathrine Hasses udtryk for samme fænomen.

Den, blandt humanistiske akademikere, så udbredte sproglige obskurantisme camouflerer ofte hvor banale eller skrupskøre deres teorier er.
Heri ligner vor tids humanistiske akademikere i høj grad middelalderens kleresi, der styrede fri af pøblens latter, ved at kommunikere på latin; et sprog, som pøblen ikke forstod.

Artiklen om ”Succesfulde etniske minoritetskvinder i Danmark” er en analyse af nogle beretninger fra kvinfo, og er forfattet af:

  • Aya Sawahiro, Stud. scient. bibl., Danmarks Biblioteksskole
  • Hans Elbeshausen; Lektor, Danmarks Biblioteksskole

Her en smagsprøve:

Symbolsk vold defineres som fælles norm, der påtvinges gruppens medlemmer, uden at det er muligt at stille spørgsmål ved, hvad der legitimerer denne magt til at udøve censur, påtvinge ændret adfærd eller ligefrem ekskludere fra det gode selskab; magten forbliver nemlig usynlig(2). Symbolsk vold er en usynlig, men meget effektiv form for magtudøvelse, idet den fastlægger, hvad der er god opførsel, uden at de benyttede tvangsmekanismer bliver særlig åbenlyse. Ifølge Hasse dækker den gode opførsel over færdigheder, f. eks. kropsfærdigheder, sans for elegante formuleringer og den korrekte opførsel (3) i en given situation. Hasse kalder den gode opførsel sprezzatura. Både symbolsk vold og sprezzatura er knyttet til allerede etablerede grupper i samfundet og gruppens generaliserende tankegang, som det udtrykkes i mødet mellem individ og gruppe . (4) Symbolsk vold og sprezzatura repræsenterer stedets ånd. Et eksempel på den generaliserende og stigmatiserende tankegang beskriver Roda, når hendes danske veninde kommer med en forventning om, at Roda nu skal integreres (Læg mærke til sætningskonstruktionen).

Normer er generelt ikke noget ”der påtvinges gruppens medlemmer”, idet medlemskab af en gruppe generelt er valgfrit.
Holdningsbearbejdelse foregår primært i det offentlige rum, og er derfor alt andet end usynligt, og generelt er det ”muligt at stille spørgsmål ved, hvad der legitimerer denne magt”.

Kun totalitære ideologier tillader ikke fravalg/frafald, eller kritiske spørgsmål, og håndhæver disse forbud med en synlig og konkret magtudøvelse.

Somaliske Roda er ikke tvunget til at integrere danske normer, af en eller anden usynlig magt, men artiklens forfattere gør hende til offer for tvang og symbolsk vold.
Ja, alene forventningen fra hendes danske veninde, om at ”Roda nu skal integreres”, gør hende til et mærket offer for korsfæstelse (stigmatisering).

Artiklens forfattere udbreder sig om undertrykkelse, vold og obskurantisme i forbindelse med dansk kultur, men nævner ikke islam med ét eneste ord.

Er det ikke pudsigt?


And besides you are generalizing. The chancellor doesn’t appear to be corrupt

23. maj 2010

Overskriften er Anakin Skywalkers kommentar til Obi Wan Kenobi i Star Wars: Episode II – Attack Of The Clones.
Og Obi Wans generalisering var følgende:

It is my experience that senators focus only on pleasing those who fund their campaigns. And they’re in no means scared of forgetting the niceties of democracy in order to get those funds.


The only language these people understand is the language of the sword

22. maj 2010

Overskriften er citeret fra en youtube-video, hvor ”these people” er alle andre end muslimer.

Videoen er et svar på de efterhånden talrige karrikaturer af Muhammed, og skorter ikke på bizarre generaliseringer, f.eks. at de vantro opfandt kabel- og satellit-Tv ”to destroy the moral values of the Muslim societies”.
Primært handler videoen om at muslimer bør halshugge islam-kritikere, gerne bagfra og under foregivelse af at bistå dem, præcis som i de gode gamle dage under Muhammeds ledelse.

Hatten af for Drokles


Siden Harald Blåtand gjorde danerne kristne, har danskere brugt islam og muslimer til at definere og forklare sig selv.

21. maj 2010

Overskriftens generaliserende betragtning er et citat fra litteraturnu.dk, hvor Søren Frilander anmelder: ”Islam med danske øjne” af Jørgen Bæk Simonsen.

Jørgen Bæk Simonsens bog ISLAM MED DANSKE ØJNE handler ikke om Islam! Den handler heller ikke om muslimer.

No shit, Sherlock?

I dag, i begyndelsen af det 21. århundrede, ser Simonsen to forskellige tendenser i den danske offentligheds syn på islam. Den ene har sit udspring i oplysningstidens idegrundlag og understreger, hvordan den islamiske verden og muslimske miljøer i vestlige samfund er under konstant forandring. Islam er i den forbindelse hverken en entydig eller ukompliceret størrelse. I den anden – og for tiden mere torneangivne tendens – skildres islam som et stivnet system uden evne til at forandre sig. Denne tolkningsform minder ifølge Simonsen mere om middelalderens fordummende generaliseringer og dæmonisering af alt, hvad der er anderledes.

Simonsen er tydeligvis harm over, at det tilsyneladende er den sidste af de to tendenser, der for tiden er den dominerende. Alt for ofte kommer diverse kommentatorer med generaliserende betragtninger, hvor Islam f.eks. fremsættes som iboende militant, kvindeundertrykkende og intolerant. Til det understreger han på det kraftigste, at de islamiske miljøer er mangfoldige! Islam er ikke en fast størrelse og muslimer er ikke generelt fundamentalistiske ignoranter, der per automatik adlyder tusind år gamle lærersætninger.

Jørgen Bæk Simonsen er ekspert i at fortælle hvad islam og muslimer ikke er.


10 hurtige fra Berlingske Tidende

21. maj 2010

Politikerne tavse om medieforlig

Briterne ville give tyskerne kolera

Danskere griller mere end amerikanerne

Franske nationalister protesterer i Cannes

Taleban sprænger spioner i luften

DF: Udlændinge skal betale for krisen

Erhvervslivet skamroser skoleforslag

Forskere skaber kunstigt liv

Krybskytter er skudt i Indisk nationalpark

Lærere: Svage elever taber på KL-forslag


den negativt generaliserende retorik

21. maj 2010

Overskriften er citeret fra Rune Engelbreth Larsens begrundelse for hans og Jacob Holdts åbne brev til Barack Obama.

Vi fokuserer på Dansk Folkeparti, fordi partiet for det første indtager den parlamentariske nøgleposition og dermed den udslagsgivende magt og indflydelse, og for det andet er de hyppigste afsendere af den negativt generaliserende retorik, der er en væsentlig del af kerneproblemet, fordi den farver så mange menneskers opfattelse.

Nu er Rune Engelbreth Larsen selv blandt de hyppigste afsendere af “negativt generaliserende retorik”, og Runes retorik tjener præcis samme formål, som den retorik, der udgår fra medlemmer af Dansk Folkeparti, nemlig at farve ”menneskers opfattelse”.

Samme sted bedriver Rune f.eks. følgende negative generalisering af danske politikere:

Vi opfordrer hverken til optøjer eller boykot, men til en mellemfolkelig og medmenneskelig kritik af den sump, danske politikere har gravet sig selv ned i disse år.

Rationalet for Runes kritik af den ”negativt generaliserende retorik” er følgende:

Det er på tide, at danske politikere forstår, at accepten af Dansk Folkepartis hadefulde generaliseringer og den store slagside af negative stereotyper, som igen og igen udbasuneres mod muslimerne en bloc, har fatale og – som netop USA’s sorte ghettoer viser det – langvarige konsekvenser for samfundets sammenhængskraft og de mennesker, de rammer.

Runes association mellem Danmarks muslimer og USA’s sorte er helt ude i hampen, idet de fatale og langvarige konsekvenser for samfundets sammenhængskraft, som USA’s sorte ghettoer er et eksempel på, primært er en konsekvens af at USA’s sorte, mod deres egen vilje, blev ført til USA, hvorimod de fatale og langvarige konsekvenser for samfundets sammenhængskraft, som Mjølnerparken, Voldsmose og Gellerupparken er et eksempel på, primært er en konsekvens af at muslimer, mod danskernes vilje, blev ført til Danmark.

Såvel overførslen af sorte til USA som overførslen af muslimer til Danmark, havde tilhængere og modstandere, der hver især argumenterede for eller imod, og i den anledning benyttede en ”negativt generaliserende retorik”, men når ansvaret for de fatale og langvarige konsekvenser for samfundets sammenhængskraft skal gøre op, står Rune på samme side som dem, der advokerede for importen af sorte til USA.

De fatale og langvarige konsekvenser er ”kerneproblemet”, ikke den ”negativt generaliserende retorik”.